Keshilla Afariste

Këshilla financiare

Nëse vendosni të lansoni në treg një projekt të ri të biznesit tuaj ne ju ndihmojmë me analizën fnanciare të projektit, krahasojmë faktorë të ndryshëm të tregut duke ju ofruar mënyrat më të përshtatshme të investimit.

Ju asistojmë në zgjedhjen e statusit tuaj juridik, në përcaktimin e mënyrës së tatueshmërisë dhe ju sygjerojmë softëerët financiar të cilët juve mund të ju përmbushin nevojat si kompani.

Këshilla fiskale

Duke qenë në hap me ndryshimet juridike në pakon fiskale, ne ju mbajmë të informuar me ndryshimet e fundit ligjore dhe nëse ato kane efekt të rim bi kompaninë tuaj.
Ne ju këshillojmë në organizimin e kontabilitetit, mbajtjen e librave dhe ndërmjetësojmë në ceshtje kontestuese në raport me Administratën Tatimore dhe Agjensionin e Regjistrimit të Bizneseve.

Këshilla për ndërmarrës
Këshilla për zhvillimin e biznesit
Këshilla për sistemin e menaxhimit të cilësisë sipas standardeve
Këshilla për motivimin e bashkëpunëtorëve
Këshilla për ruajtje dhe krijim të partneritetit
Këshilla për planifikim afatgjatë
Këshilla për planifikimin e resurseve
Këshilla për organizimin e workshop-ëve
Këshilla për Themelim të Afarizmit Privat
Këshilla për zhvillimin e idesë
Këshilla për hulumtimin dhe analizimin e tregut
Këshilla për planifikimin e investimeve fillestare
Këshilla për dizajnimin dhe zhvillimin e produktit
Këshilla për ekonomizimin e biznesit
Këshilla për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit
Këshilla për avansim të personelit
Këshilla për qasje ndaj tregut
Këshilla për përgatitjen e prezentimit para donatorëve