Ne fokusohemi në të ardhmen e “financave” duke ndihmuar klientët të zhvillojnë bizneset e tyre dhe të zbatojnë strategji të duhura!

Layer-759_02.jpg

Librat kontabël

Organizimi i librave kontabël:
Libri I blerjeve
Libri I shitjeve
Libri I shpenzimeve
Ditari I arkës
Libri I blerjeve mbi 500 euro
Lista e pagave

Deklarimet e tatimeve

Përllogaritja e tatimeve sipas legjislacionit në fuqi dhe në bazë të standarteve të kontabilitetit.
Shërbimet e deklarimeve të tatimeve sipas procedurave të Administratës Tatimore

Analiza financiare

Krahasime te bilanceve të suksesit
Analiza e koeficientëve financiare
Krahasimet mujore ose vjetore dhe nxjerrja e raporteve statistikore

Raporte financiare

Raporte materiale
Pasqyra e të ardhurave
Bilanci i gjendjes
Rrjedha e parasë
Ndryshimet në ekuitet
Gjendja e stokut
Kartelat financiare