Themelim biznesi

Krijimi i biznesit nuk është një rrugë e thjeshtë dhe e shkurtër, por është një veprim i madh i ndërmarrë nga ana juaj, ku mund të përfshihen shumë detaja të cilat ju mund të mos i keni konsideruar gjatë kësaj kohe.

Yep - Prishtina
entreprenuer

Nëse ju tashmë keni vendosur të regjistroni biznesin tuaj dhe të filloni jetësimin e idesë suaj të biznesit, atëherë ne ju ofrojmë përkrahjen tonë me qëllim që:

Ideja juaj për biznes të jetë premtuese
Investimet tuaja të jenë të qëlluara
Të hulumtoni dhe zbuloni mundësitë e tregut
Të dizajnohet produkti/shërbimi në mënyrë atraktive për klientin
Të keni staf professional
Të ndërtoni biznes likuid
Të keni biznes mirë të planifikuar
Të targetoni klientelën
Të përcaktoni formën juridike të biznesit

It's not about ideas. It's about making ideas happen - Scott Belsky